MODELS MEN

Bondarenko Andrey
183, 104-85-101
Syprynov Aleksey
180, 93-77-94
Moiseyenko Sergey
191, 99-78-98
Oreshyuk Igor
183, 95-74-93
Gvozdetskiy Denis
186, 101-77-95
Tkachenko Maksim
186, 104-76-97
Gorobets Dima
193, 103-78-100
Beloshapka Jenya
187, 102-76-96