MODELS MEN

Bondarenko Andrey
183, 104-85-101
Syprynov Aleksey
180, 93-77-94
Moiseyenko Sergey
191, 99-78-98
Dydka Stas
180, 95-73-96
Oreshyuk Igor
183, 95-74-93
Serbin Pasha
187, 98-74-94
Kostrov Yevgeniy
190, 109-80-99
Timchenko Bogdan
186, 113-80-105
Gvozdetskiy Denis
186, 101-77-95
Tkachenko Maksim
186, 100-76-98
Gorobets Dima
193, 103-78-100